ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ / ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

Η εταιρεία μας παρέχει κάλυψη μεταφερόμενων εμπορευμάτων οπουδήποτε στον κόσμο, με όλα τα μέσα μεταφοράς

Η κάλυψη παρέχεται σχεδόν για κάθε είδος φορτίου, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τρόπο μεταφοράς του. Η ασφάλιση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων και φορτίων εξασφαλίζει αποζημίωση στην πλήρη αξία τους όταν αυτό απαιτηθεί, κάτι που δεν καλύπτεται από την ευθύνη του μεταφορέα, σύμφωνα με το ‘‘CMR Convention’’ , τα ‘‘ Hague Rules’’ ή το ‘‘ Warsaw Convention’’, για τις οδικές, θαλάσσιες ή αεροπορικές μεταφορές αντίστοιχα.

Παράλληλα υπάρχει δυνατότητα αυτόματης ασφάλισης διακινούμενων εμπορευμάτων με ειδικές συμβάσεις ‘‘ Open Covers’’ είτε ‘‘Block Policies’’ που απαλλάσσουν τις μεγάλες εισαγωγικές και εξαγωγικές εταιρείες από τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διατυπώσεις ασφάλισης της κάθε μεταφοράς των εμπορευμάτων τους.

Τα Ασφαλιστήρια Μεταφορών καλύπτουν τα μεταφερόμενα εμπορεύματα από κινδύνους που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους. Η ασφαλιστική εταιρεία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ή τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά, το είδος/ αξία του εμπορεύματος, την μέθοδο συσκευασίας, τον τόπο φόρτωσης, προορισμού και την διαδρομή που θα ακολουθηθεί.

Οι όροι των ασφαλιστηρίων μεταφορών διέπονται από τις Ρήτρες των LLOYD’S και συνοπτικά οι παρεχόμενες καλύψεις τους περιγράφονται:

Καλύπτει όλους τους κινδύνους ζημιών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με εξαίρεση γεγονότα που είναι πάγιες εξαιρέσεις σε όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια όπως ενδεικτικά η δόλια διεκδίκηση αποζημίωσης, η μόλυνση από ραδιενεργά υλικά κ.λ.π.

Καλύπτει βασικούς κινδύνους δηλαδή ο πελάτης θα αποζημιωθεί εάν και εφόσον συμβούν συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με γεγονότα όπως ενδεικτικά:

Χερσαίες μεταφορές

Πυρκαγιά, πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, εκτροπή από την πορεία (εκτροχιασμό ή εκτροπή από το οδόστρωμα)κ.α. σχετικούς κινδύνους ατυχήματος (γεγονός τυχαίο, ανεξάρτητο από την θέληση κάποιου, με άμεση συνέπεια τις υλικές ζημιές των ασφαλισμένων αντικειμένων).

Θαλάσσιες μεταφορές

Πυρκαγιά, προσάραξη, βύθιση, σύγκρουση, συμμετοχή σε γενική αβαρία κ.α. σχετικούς κινδύνους που προέρχονται από ατύχημα (γεγονός τυχαίο, ανεξάρτητο από την θέληση κάποιου, με άμεση συνέπεια τις υλικές ζημιές των ασφαλισμένων αντικειμένων).

Καλύπτει βασικούς κινδύνους, όπως η Ρήτρα C, αλλά έχει πιο διευρυμένη κάλυψη χωρίς όμως να προσεγγίζει τα δεδομένα της Ρήτρας Α. Από τις προαναφερόμενες Ρήτρες η συνήθως χρησιμοποιούμενες είναι οι Ρήτρες Α & C. Επιπλέον οι Ρήτρες αυτές μπορούν να διευρυνθούν με επιπλέον  καλύψεις όπως κινδύνων πολέμου, απεργιών, κακόβουλων ενεργειών κ.α.

Η Ασφάλιση Μεταφορών, απευθύνεται σε εμπόρους, εισαγωγικές/ εξαγωγικές εταιρείες, εκτελωνιστές και εν γένει σε οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρων για την διαφύλαξη των περιουσιακών του στοιχείων από ζημιά που μπορεί να υποστούν κατά την μεταφορά.

Είμαστε πάντα στην διάθεση σας

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας και τις καλύψεις που παρέχονται σε αυτά επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας.