Ιστορική αναδρομή της ασφάλισης

timeline_pre_loader

2123 π.Χ

Κώδικες του Βαβυλώνιου Βασιλιά Χαμουραμπί. Οικονομικές συμφωνίες που μοιάζουν πολύ με τις ασφαλιστικές συμβάσεις

4ος αιώνας π.Χ.

Αρχαία Ελλάδα – Ξεκινά η θαλάσσια Ασφάλιση

Ρωμαϊκή Εποχή

Συμφωνίες που θυμίζουν την Ασφάλεια Ζωής

1436 μ.Χ.- Ιταλία

Έμποροι αναπτύσσουν τον ασφαλιστικό θεσμό

1688 μ.Χ.- Λονδίνο

Ιδρύεται το ασφαλιστικό γραφείο των Lloyds.

1930 μ.Χ

Καθιερώνεται στην Αγγλία η υποχρεωτική Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Η θεωρία των αναγκών - Maslow

Maslow-Pyramid
  •  Η πρώτη προσπάθεια να θεσπιστεί νομοθετικά κρατική εποπτεία επί της λειτουργίας των ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων έγινε το 1909 με τον νόμο ΓΥΣΓ/22.12.1909

  •  Λίγο αργότερα, με τον νόμο ΓΧΜΣΤ/1.3.1910, επετράπη και η λειτουργία αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

  • Το 1917, με τον Ν. 1023/1917 «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως», θεσπίστηκαν οι πρώτοι κανόνες και αρχές για την ίδρυση και τη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

  •  Από το 1926, αρμόδιο για την εποπτεία της αγοράς ήταν το Υπουργείο Εμπορίου και, μέχρι το 1976, ο έλεγχος επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και η αναλογιστική υπηρεσία ασκούνταν από τη Διεύθυνση Πίστεως και Ασφαλίσεως. Το 1976 δημιουργήθηκε χωριστή υπηρεσιακή μονάδα, η Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής, η οποία μέχρι σήμερα υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης.

  •  Με τον Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38) συστάθηκε η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ), η οποία ξεκίνησε τις εργασίες της την 1η Ιανουαρίου 2008, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 46511/Β.2147, ως αυτοτελής εποπτική αρχή.

  •  Με το Ν. 3867/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 128) καταργήθηκε η ΕΠΕΙΑ από 1.12.2010 και οι αρμοδιότητές της ανατέθηκαν, από την ίδια ημερομηνία, στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13) με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II), που διέπει τη λειτουργία και την εποπτεία των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.